منشور اخلاقي بيمه پاسارگاد

 

کارکنان بيمه پاسارگاد به منظور تحقق اهداف متعالي شرکت، حفظ حقوق و رضايتمندي بيمه گذاران و استفاده کنندگان از بيمه خود را مکلف و متعهد به رعايت مفاد اين منشور مي دانند:

حفظ کرامت انساني

 • احترام به مشتريان، همکاران و رقبا و حفظ حريم خصوصي آنان؛
 • انتخاب همکاراني که به اصول اخلاق حرفه اي متعهدند؛

رعايت حقوق اجتماعي

 • ارائه خدمت به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط ، به مراجعه کنندگان؛
 • اجراي خواسته هاي قانوني ارباب رجوع در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي ؛
 • عدم کينه توزي با منتقداني که سخن از نقض قانون و مقررات مي گويند؛
 • مقابله با پول شويي و هرگونه فعاليت ديگري که پشتيبان بزه هاي سازمان يافته باشد؛
 • پاسداري از طبيعت، محيط زيست، و توسعه پايدار.

عدالت و انصاف

 • احترام به حقوق مالکيت مادي و معنوي رقيبان؛
 • ارائه خدمت به بيمه گذاران و استفاده کننندگان از بيمه به صورت عادلانه در چارچوب مقررات؛
 • پرهيز از رقابت ناسالم در بازار بيمه؛
 • تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني، معقول ، منصفانه و در خور شرايط بيمه بدون تأثير از رقبا.

پايبندي به مقررات و تعهدات

 • پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
 • پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه که در بيمه نامه و قرارداد آمده است؛
 • رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروي از قواعد بيمه گري از جمله عدم نرخ شکني.

شفافيت و صداقت

 • صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و خودداري از ارائه اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع رساني؛
 • اطلاع رساني مؤثر به بيمه گذاران نسبت به ايجاد هرگونه ضعف در اداي تعهدات بيمه گر از جمله توانگري مالي، پوشش هاي اتکايي و مديريت حرفه اي؛
 • توجيه کامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديت هاي دريافت خسارت